zatvorene

Zásady a pokyny pre návštevníkov

Termálneho kúpaliska AQUAEDEN Stráňavy pre LTS 2012.

Povinnosťou každého návštevníka je dodržiavať prevádzkový poriadok a tieto pokyny a zásady:

Používanie vonkajších rekreačných bazénov pre plavcov a neplavcov je možné len v dobe prevádzky od 9,00 hod do 19,00 hod.

Upozorňujeme návštevníkov na hĺbku bazéna

 1. 1. Pre plavcov, ktorá úmerne narastá od 1 metra až do max. hĺbky 1,65 m. Hĺbky sú viditeľne vyznačené od 1 m do 1,65 m po 10m úsekoch na dlhšej strane bazéna.
 2. 2. Pre neplavcov – deti je hĺbka 40 cm v celom bazéne. Kúpanie neplavcov vo vode hlbšej ako 1,3m sa zakazuje.
  Maximálna kapacita osôb pre bazény je 800 kúpajúcich. Maximálny počet návštevníkov v celom areáli je 2500 osôb.
 3. 3. Vstupom do priestorov areálu sa každý návštevník dobrovoľne podrobuje ustanoveniam prevádzkového poriadku a všetkým pokynom pracovníkov kúpaliska.
 4. 4. Do zariadenia nemajú prístup choré osoby, ktorých pobyt v bazéne je nevhodný alebo nežiaduci, najmä osoby s vlasovými alebo kožnými či inými prenosnými chorobami, ako aj osoby v podnapitom stave. Taktiež sa môže odmietnuť vstup osobám, ktorých návšteva by chcela narušiť poriadok, bezpečnosť prevádzky a čistotou na kúpalisku, ako aj osobám nerešpektujúcim mravné a spoločenské zásady.
 5. 5. Deťom do 10 rokov je vstup povolený len v sprievode dospelých.
 6. 6. Každý návštevník je povinný pre použitím bazéna dôkladne sa umyť v priestoroch spŕch.
 7. 7. Vstup do bazénov je povolený zásadne v plavkách (nie trenírkach). Všetkým návštevníkom sa odporúča používanie kúpacích čiapok.
 8. 8. Každý návštevník je povinný šetriť všetky používané zariadenia objektu. Šetriť vodou a ihneď po použití zatvoriť všetky kohútiky spŕch a ostatných vodných zdrojov.
 9. 9. Kúpanie pre verejnosť je celodenné.
 10. 10. Čas kúpania a prevádzková doba v jednotlivých dňoch pre verejnosť je nasledovná:
  Pondelok až nedeľa od 9,00 hod do 10,00 hod
 11. 11. Do areálu kúpaliska je zakázaný vstup s bicyklami a inými dopravnými prostriedkami.
 12. 12. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku, neberie prevádzkovateľ zariadenia zodpovednosť. Prvú pomoc poskytne plavčík a zdravotník v zariadení pre prvú pomoc, ktoré je zariadené v samostatnej chatke v blízkosti bazénov.
 13. 13. Maximálna kapacita je stanovená v bode č. 1 a po jej dosiahnutí nie je možný vstup ďalších návštevníkov do bazénov.
 14. 14. Čistenie bazénov a výmenu vody prevádzkovateľ organizuje podľa potreby.
 15. 15. Každý návštevník je povinný uposlúchnuť pokyny pracovníkov kúpaliska, ktorí sú zodpovední za prevádzku a presné dodržiavanie prevádzkového poriadku.
  Nesťažujte im prácu svojou nedisciplinovanosťou!
  Prevádzkový poriadok sleduje dodržiavanie poriadku v areáli a tým spríjemnenie pobytu všetkých návštevníkov.
 16. 16. Prevádzkovateľ objektu neručí za stratu donesených vecí. Na prezliekanie je možné využiť kabínkové prezliekarne. Predmety nájdené v objekte zariadenia odovzdajte u plavčíka, kde budú ihneď zapísané do knihy nálezov.
 17. 17. V ohradenom priestore je zakázané:
  • Skákať do plaveckého bazéna
  • Skákať do detského bazéna
  • Vodiť do objektov psov, alebo iné zvieratá
  • Akokoľvek znečisťovať priestory objektu
  • Svojvoľne premiestňovať zariadenie
  • Používať sklenené a iné veci, ktoré sa môžu rozbiť a spôsobiť zranenie
  • Volať o pomoc bez závažnej príčiny
  • Kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, behať (nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí), vzájomne sa potápať a zrážať druhé osoby do bazéna
  • Chovať sa odporujúco zásadám bezpečnosti a mravnosti
  • Vstup do bazénov inak ako cez brodiská
  • Vstup dospelým osobám do detského bazéna je zakázaný

Nerešpektovanie prevádzkového poriadku a týchto zásad a pokynov má za následok napomenutie a vo váženejších prípadoch vykázanie návštevníka z areálu.

 

Prevádzkovateľ: AQUA EDEN Stráňavy, a.s.

 

Ing. Ján Sládek
Predseda predstavenstva